Tandartsen

Een tandartsenpraktijk heeft vaak een röntgen-apparaat bij elke onderzoekstoel en eventueel een OPG in een aparte kamer voor een panoramische opname of het maken van een laterale schedel-opname (extra-oraal).
Deze röntgentoestellen zijn altijd meldingsplichtig en in sommige gevallen zelfs vergunningsplichtig als de maximale buisspanning hoger is dan 100 kV.

De tandartspraktijk dient te voldoen aan het vernieuwde Besluit stralingsbescherming, dat op 1 januari 2015 in werking getreden is. In het nieuwe Besluit stralingsbescherming liggen de veranderingen voor tandartsen met name op het vlak van de risicoanalyse. Per 1 januari moet de risicoanalyse zijn opgesteld door, of onder goedkeuring van een stralingsdeskundige niveau 3.

Melding/vergunning
Voor röntgentoestellen in tandarts- en orthodontistenpraktijken geldt veelal een meldingsplicht in verband met een (afgestelde) buisspanning voor röntgenbuizen met een output lager dan 100 kV. Deze melding dient 3 weken voor ingebruikname plaats te vinden. In vergunningplichtige situaties (bij 100 kV of hoger) dient men te beschikken over een geldige KEW-vergunning op het moment dat de apparatuur in gebruik wordt genomen.

Inventarisatie van risico’s
Inschatting van mogelijke blootstellingsrisico’s voor personen en de omgeving, en de getroffen beschermende maatregelen (artikel 10 BS).
Concreet betekent dit:
 • Het vastleggen van de gegevens van de röntgenapparatuur, inclusief de maximale output die het systeem kan leveren, uitgedrukt als functie van de maximale hoogspanning van de röntgenbuis en de spanning die de generator kan leveren.
 • In een plattegrond intekenen van de opstelling van het toestel en de afschermingen met de opgave van de afschermende waarden van de constructie-elementen.
 • Het in kaart brengen en schriftelijk vastleggen van de handelingen die met het toestel worden verricht en de (potentiële) risico’s die daarbij kunnen optreden. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de stralingsrichting(en), de aanwezige afscherming, beveiligingen en eventuele andere beveiligingsmaatregelen.
  Bekend is, dat de toepassing van opname-technieken, waarbij gebruik gemaakt wordt van de modernere filmscherm combinaties of digitale röntgentechnieken, kan leiden tot een aanzienlijke dosisreductie.
 • Meetresultaten van stralingsmetingen dienen getoetst te worden aan de wettelijke grenswaarden. De meetpunten, waarop de stralingsbelasting is bepaald, moeten eveneens zijn vastgelegd.

Acceptatietest
Een nieuwe toepassing of een gewijzigde situatie mag pas officieel in gebruik worden genomen nadat een acceptatietest heeft plaatsgevonden en de deskundige heeft ingestemd met de betreffende toepassing (art 10 lid 2 BS). Bij de inventarisatie van de risico’s moet de aard en omvang van de toepassing worden vastgelegd (verwacht aantal soort opnamen; zie ook ‘inventarisatie van risico’s’). Controlemetingen moeten plaatsvinden met behulp van gekalibreerde meetinstrumenten.

Controle
Periodiek, tenminste 1 keer per jaar, controleren op doeltreffendheid en het juiste gebruik van de beveiligingsmiddelen en technieken (artikel 10 lid 1 onder c BS.)

Periodiek onderhoud (artikel 11 BS)
Dit onderhoud dient zowel betrekking te hebben op de elektrische en mechanische veiligheid als ook op stralingshygiënische zaken.

Grenswaarden
De navolgende grenswaarden dienen te worden getoetst:
 • Lekstraling; op 1 meter afstand van de omhulling, behalve op plaats van uittreding van de bundel, max.1 mSv/h bij maximale hoogspanning. Als omhulling wordt beschouwd röntgenbuis met toebehoren (diafragma);
 • Dosis buiten de röntgenruimte (bewaakte zone): de effectieve dosis dient beperkt te blijven tot 1 mSv/jaar;
 • Dosis aan de terreingrens:
  • bij vergunningsplichtige toepassing maximaal 0,1 mSv/jaar;
  • bij meldingsplichtige toepassing maximaal 0,01 mSv/jaar, echter indien deze waarde kleiner is dan 0,1 maar groter dan 0,01 mSv/jaar en het toestel bevindt zich binnen de 2 meter van de terreingrens, dan dient de dosis en de maatregelen opgenomen te worden in de melding.

Waarschuwingssignalering
Op de röntgenbuis (of op het statief) dient het waarschuwingssymbool voor ioniserende straling met een onderbord voorzien van de tekst “Röntgenstraling” te worden aangebracht. Er van uitgaande dat de röntgenruimte geen bewaakte (of gecontroleerde) zone is in de zin van artikel 85 BS, hoeft de waarschuwingssignalering niet op de toegangsdeur aanwezig te zijn. Blijkt echter uit de inventarisatie van de risico’s dat de röntgenruimte wel een bewaakte zone (artikel 85 BS) is, dan dient wel het waarschuwingssymbool voor ioniserende straling met een onderbord voorzien van de tekst “Röntgenstraling” te worden aangebracht. Tevens dient dan ook het onderbord met de tekst “Bewaakte zone” op deze deur(en) aanwezig te zijn. Deze signaleringen dienen te voldoen aan de eisen opgenomen in de ministeriële regeling “Regeling waarschuwingssignalering ioniserende straling”

Rapportage
Over de uitvoering van de controle en het onderhoud dient schriftelijk te worden gerapporteerd. Uit deze rapportage moet blijken dat het toestel in goede staat van onderhoud verkeert. In de rapportage dienen de specificaties van de gecontroleerde röntgenapparatuur en in elk geval ook minimaal de navolgende zaken te zijn vastgelegd:
 • specificatie van de diverse controles, met vermelding van het resultaat;
 • gemeten bundel-energie in relatie met de ingestelde kV-waarden;
 • controlemetingen voor “belichtingstijden” en “mA”, dan wel voor “mAs-getallen”;
 • centrering licht/stralingsbundel.
Waar mogelijk moet voor de kwaliteitseisen voor de apparatuur verwezen worden naar gehanteerde normen, waaraan de resultaten zijn getoetst (maximaal toegestane afwijking).

Hoewel u als ondernemer zelf eindverantwoordelijkheid draagt voor het verkrijgen van de rapportage, ondersteunt Radiation Experts B.V. u graag met onze dienstverlening. We kunnen voor u de benodigde metingen uitvoeren en de administratieve verplichting voor u invullen.
Tijdens de inspectiebezoeken aan tandarts- en orthodontistenpraktijken kan door de inspecteur van de Arbeidsinspectie gevraagd worden naar de opgestelde rapportage, dat onderdeel dient uit te maken van het zogenaamde Kernenergiewet-dossier.

Radiation Experts B.V. kan bovenstaande diensten voor uw organisatie verzorgen. Mocht u nadere informatie wensen, ga naar onze contactpagina om uw gegevens en vraag in te vullen. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.
 

  site by ONP 2017 | Disclaimer

naar boven