Radionucliden-laboratoria

Een radionucliden-laboratorium is een laboratorium waar met radioactieve stoffen mag worden gewerkt. Over het algemeen gaat het bij radionucliden-laboratoria om werkzaamheden met zogenaamde “open radioactiviteit”. Voor radionucliden-laboratoria waar gewerkt wordt met open radioactiviteit geldt een groot aantal verplichtingen en regels. Hierbij gelden bepalingen uit het Besluit stralingsbescherming, maar ook de Arbeidsomstandighedenwet en bindende voorschriften vanuit het Ministerie van SZW. Het risico voor het werken met open radioactiviteit in een radionucliden-laboratorium is de niet ondenkbare situatie dat zich een besmetting voordoet. Een onopgemerkte besmetting van apparatuur en werkoppervlakken kan leiden tot een inwendige besmetting van werknemers met alle gevolgen van dien. Voor radionucliden-laboratoria gelden daarom strenge eisen aan inrichting, ventilatie, werkprotocollen en kwaliteitsborging.

Risicoanalyse
Voor het werken met ioniserende straling is het, vanuit het oogpunt van werknemersbescherming voor de ondernemer verplicht een risicoanalyse op te stellen. De risicoanalyse moet worden opgesteld vóór de werkzaamheden plaats gaan vinden. Per 1 januari 2015 moet deze risicoanalyse opgesteld zijn, of akkoord bevonden zijn, door een stralingsdeskundige niveau 3. Bij het werken met open radioactiviteit zijn de risico’s vaak niet gering en ze zijn veelal niet direct zichtbaar. Het opstellen van een goede risicoanalyse die de tand des tijds kan doorstaan is geen sinecure. De stralingsdeskundigen van Radiation Experts B.V. hebben een ruime ervaring met het opstellen van complexe risicoanalyses voor radionucliden-laboratoria. Onze stralingsdeskundigen kunnen u uiteraard ook van dienst zijn bij het beoordelen van uw huidige risicoanalyse.

Veegproeven/besmettingscontrole
Radioactieve besmetting is de ongewenste aanwezigheid van radioactieve stoffen. De besmetting van bronhouders, apparatuur, hulpmiddelen en werkbladen kan leiden tot inwendige besmetting van personen die hiermee werken. Om deze gezondheidsrisico's te beheersen moeten ingekapselde bronnen periodiek gecontroleerd worden op lekkage door het uitvoeren van een veegtest. Bij een veegtest worden monsters genomen van het oppervlak en rondom de radioactieve bron. De monsters worden door een zeer gevoelige scintillatieteller (nauwkeurig op atoomniveau) gecontroleerd op een besmetting.

Een besmettingscontrole mag uitsluitend door of onder verantwoordelijkheid van een stralingsdeskundige niveau 3 worden uitgevoerd. Radiation Experts is gespecialiseerd in het uitvoeren van deze besmettingscontroles en beschikt over diverse medewerkers die een besmettingscontrole kunnen uitvoeren. De uitslagen van de veegtesten worden verwerkt in een duidelijk en overzichtelijk rapport.

Periodieke inspecties
Voor het borgen van de veiligheid en werkmethodiek kan het in veel gevallen wenselijk zijn om periodiek de ruimte en werkmethodiek aan een onafhankelijke inspectie te onderwerpen. Voor verschillende organisaties met een radionucliden-laboratorium zoals universiteiten en producenten van radiofarmaca, verzorgt Radiation Experts B.V. dergelijke inspecties. Onze stralingsdeskundigen bezoeken op periodieke basis uw laboratorium en zij voeren een aantal afgesproken controles uit. Desgewenst kan deze periodieke inspectie uitgebreid worden met veegproeven, airflow metingen en controles aan uw eigen meetapparatuur voor ioniserende straling.

Vrijgave van radiologische ruimtes
Voor het vrijgeven van een radiologische ruimte, na beëindiging van de handelingen met radioactieve stoffen, geldt een strikte procedure die wettelijk is vastgelegd. Hierbij moet een plan van aanpak worden opgesteld waarin onder andere taakverdeling, werkmethodiek en historiek van gebruikte nucliden wordt vastgelegd. In een meetplan wordt daarna vastgesteld welke delen van de ruimte zullen worden onderzocht op restbesmettingen. Veelal wordt dit bepaald op basis van de halfwaardetijd van de gebruikte nucliden. Daarnaast moet worden vastgelegd hoe er met eventueel radioactief afval zal worden omgesprongen. Indien in de ruimtes is gewerkt met nucliden met een lange halfwaardetijd kan het zelfs raadzaam zijn de betrokken inspecties te betrekken bij de ontmantelingsprocedure. De stralingsdeskundigen van Radiation Experts B.V. kunnen u begeleiden bij het gehele proces van vrijgave van een radiologische ruimte. Uiteraard beschikken we over een ruime ervaring bij het vrijgeven van radiologische ruimtes. Met deze ervaring kunnen we voor onze relaties een hoog kwaliteitsniveau bieden waarbij uw tijdsbesteding beheersbaar blijft.

Brandbeveiliging
Brandbeveiliging is erop gericht de kans op het ontstaan van een brand in een radiologische ruimte tot een minimum te beperken. Dit gegeven heeft met name consequenties op het bouwkundige vlak waarbij de brandwerendheid van de radiologische ruimte ten minste 60 minuten moet bedragen. Daarnaast gelden specifieke eisen aan de gebruikte blussystemen, om verdere verspreiding van de radioactieve stoffen te voorkomen. Een bouwkundige controle met daarin onder andere opgenomen een brandveiligheidsinspectie is een dienst die Radiation Experts B.V. graag voor u verzorgt.

Radiation Experts B.V. kan bovenstaande diensten voor uw organisatie verzorgen. Mocht u nadere informatie wensen, ga naar onze contactpagina om uw gegevens en vraag in te vullen. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.
   site by ONP 2017 | Disclaimer

naar boven